کارگاه تخصصی دریاچه ارومیه دردانشگاه های Tuftsو MIT