میزگرد با عنوان "درس هایی از دریاچه ارومیه" در دانشگاه صنعتی شریف