صدای قایق موتوری ، سکوت چند ساله دریاچه ارومیه را شکست.