حمایت از پژوهشگران پسادکتری

حمایت از پژوهشگران پسادکتری

به منظور حمایت از ادامه انجام پروژههای هدفدار تحقیقاتی در راستای تحقق احیای دریاچه ارومیه و پاسخگویی به نیازهای پژوهشی ستاد، دفتر برنامهریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در سال 1396 از طریق بکارگیری پژوهشگران پسادکترا از فارغ التحصیلان دکتری که در زمینههای تحقیقاتی مورد نیاز ستاد رساله خود را به پایان رساندهاندحمایت خواهد نمود.

1-      اعطای 5 بورس پسادکتری (شامل 35 میلیون ریال در ماه حق الزحمه و  50 میلیون ریال هزینههای انجام طرح)

2-      تأمین مابهالتفاوت هزینه بکارگیری آن دسته از پژوهشگران پسادکتری که طرح آنان توسط صندوق مورد تأیید قرار گیرد (5 مورد).

 برای بهرهگیری از این حمایت، متقاضیان بایددرخواست خود را به همراه پروپوزال پیشنهادی تا  15 خردادماه 1396 به واحدمطالعات ستاد احیای دریاچه ارومیه lakeurmia1392@gmail.com   ارسال نمایند.

دستاوردهای پژوهشی مورد انتظار شامل خروجیهای علمی و نیز نحوه تأثیر بکارگیری نتایج کار پژوهشگر در راستای تحقق اهداف ستاد احیای دریاچه ارومیه باید به روشنی در پیشنهادیه بیان گردد. حمایتهای مصوب به صورت یکساله خواهد بود و بر حسب مورد و بر اساس ارزیابی، قابل تمدید برای سال دوم نیز خواهد بود.

اعلامیه در سایت2.pdf (106.16 KB) 

دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

اخبار مرتبط

افزودن دیدگاه جدید