برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه آغاز شد

برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه آغاز شد