مصاحبه های تصویری

Body: 

دکتر کلانتری - برنامه ستاد، تامین سالیانه ۳.۵ میلیارد متر مکعب آب برای احیای دریاچه

 

 

 

***********************************************************************************************

دکتر کلانتری - مالکیت دریاچه و وظیفه گرفتن حق آبه آن بر عهده سازمان محیط زیست است

 

 

***********************************************************************************************

دکتر کلانتری -بررسی وضعیت فعلی دریاچه و علل پایین آمدن آب در سال جاری 

 

 

***********************************************************************************************

دکتر کلانتری - وضعیت مصرف آب در بخش کشاورزی و برنامه ریزی ستاد برای کاهش آن

 

 

***********************************************************************************************

دکتر کلانتری - تغییر نگرش مدیران وزارت نیرو ، حق آبه دریاچه دراولویت اول