گزارش عملکرد

 

واحد بین‌الملل دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه برپایه بند هفت شرح خدمات این ستاد تحت عنوان "مدیریت و ارتباطات بین‌الملل " گزارش عملکردش را از مرداد 1394 تا تیر 1395 منتشر کرد.

 

 
 
 
 

کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه)

 

1-      جلسه اول کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه )کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) 4 اردیبهشت 1393  برگزارشد. مستنداتی از این جلسه وجود ندارد. 

2-      جلسه دوم کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه )کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) در تاریخ 18 خرداد 1393 برگزار شد.

لینک اسناد:       http://ulrpdb.sharif.ir/event/20 

3-      جلسه سوم کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) در تاریخ 3 شهریور 1393 برگزارشد.

لینک اسناد:      http://ulrpdb.sharif.ir/event/21 

4-      جلسه چهارم کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) در تاریخ 8 مهر 1393 برگزار شد.

لینک اسناد:      http://ulrpdb.sharif.ir/event/22 

5-      جلسه پنجم کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) در تاریخ 18 آبان 1393 برگزار شد.

لینک اسناد:       http://ulrpdb.sharif.ir/event/23

6-      جلسه ششم کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) در تاریخ 6 دی 1393 برگزار شد.

لینک اسناد:         http://ulrpdb.sharif.ir/event/24

7-      جلسه هفتم کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) در تاریخ 3 اسفند 1394 برگزار شد.

لینک اسناد:         http://ulrpdb.sharif.ir/event/25

8-      جلسه هشتم کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) در تاریخ 1 اردیبهشت 1394 برگزار شد.

لینک اسناد:         http://ulrpdb.sharif.ir/event/26 

9-      جلسه نهم کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) در تاریخ 23 تیر 1394 برگزار  شد.

لینک اسناد:            http://ulrpdb.sharif.ir/event/27

10-  جلسه دهم کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) در تاریخ 28 آذر 1394 برگزار شد.

لینک اسناد:        http://ulrpdb.sharif.ir/event/28 

11-  جلسه یازدهم کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) در تاریخ 17 بهمن 1394 برگزار شد.

لینک اسناد:       http://ulrpdb.sharif.ir/event/29

12-  جلسه دوازدهم کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) در تاریخ 26 اردیبهشت 1395 برگزار شد.

لینک اسناد:         http://ulrpdb.sharif.ir/event/30

13-     جلسه سیزدهم کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) در تاریخ 13 مهر 1395 برگزار شد.

لینک اسناد:            http://ulrpdb.sharif.ir/event/31

 

 

 

کمیته راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه(فاز مطالعات)

 

v      جلسه پنجم کمیته راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه (فاز مطالعات) در تاریخ 14 دی 1392 برگزار شد.

             لینک اسناد این جلسه:   http://ulrpdb.sharif.ir/event/32

v     جلسه ششم کمیته راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه (فاز مطالعات) در تاریخ 25 دی 1392 برگزار شد.

            لینک اسناد این جلسه:  http://ulrpdb.sharif.ir/event/33 

v     جلسه هفتم کمیته راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه (فاز مطالعات) در تاریخ 2 بهمن 1392 برگزار شد.

             لینک اسناد این جلسه:     http://ulrpdb.sharif.ir/event/34

v     جلسه هشتم کمیته راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه (فاز مطالعات) در تاریخ 9 بهمن 1392 برگزار شد.

             لینک اسناد این جلسه:     http://ulrpdb.sharif.ir/event/35

v     جلسه نهم کمیته راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه (فاز مطالعات) در تاریخ 23 بهمن 1392 برگزار شد.

           لینک اسناد این جلسه:     http://ulrpdb.sharif.ir/event/36  

v     جلسه دهم کمیته راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه (فاز مطالعات) در تاریخ 7 اسفند 1392 برگزار شد.

           لینک اسناد این جلسه:    http://ulrpdb.sharif.ir/event/37

v     جلسه یازدهم کمیته راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه (فاز مطالعات) در تاریخ 27 فروردین 1393 برگزار شد. 

           لینک اسناد این جلسه:    http://ulrpdb.sharif.ir/event/38

v     جلسه دوازدهم کمیته راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه (فاز مطالعات) در تاریخ 3 اردیبهشت 1393 برگزار شد.

           لینک اسناد این جلسه:    http://ulrpdb.sharif.ir/event/39