گزارش عملکرد

Body: 

 

واحد بین‌الملل دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه برپایه بند هفت شرح خدمات این ستاد تحت عنوان "مدیریت و ارتباطات بین‌الملل " گزارش عملکردش را از مرداد ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵ منتشر کرد.

 

 
 
 
 

کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه)

 

۱-      جلسه اول کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه )کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳  برگزارشد. مستنداتی از این جلسه وجود ندارد. 

۲-      جلسه دوم کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه )کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ برگزار شد.

لینک اسناد:       http://ulrpdb.sharif.ir/event/20 

۳-      جلسه سوم کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۳ برگزارشد.

لینک اسناد:      http://ulrpdb.sharif.ir/event/21 

۴-      جلسه چهارم کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۳ برگزار شد.

لینک اسناد:      http://ulrpdb.sharif.ir/event/22 

۵-      جلسه پنجم کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۳ برگزار شد.

لینک اسناد:       http://ulrpdb.sharif.ir/event/23

۶-      جلسه ششم کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۳ برگزار شد.

لینک اسناد:         http://ulrpdb.sharif.ir/event/24

۷-      جلسه هفتم کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۴ برگزار شد.

لینک اسناد:         http://ulrpdb.sharif.ir/event/25

۸-      جلسه هشتم کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ برگزار شد.

لینک اسناد:         http://ulrpdb.sharif.ir/event/26 

۹-      جلسه نهم کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ برگزار  شد.

لینک اسناد:            http://ulrpdb.sharif.ir/event/27

۱۰-  جلسه دهم کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۴ برگزار شد.

لینک اسناد:        http://ulrpdb.sharif.ir/event/28 

۱۱-  جلسه یازدهم کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ برگزار شد.

لینک اسناد:       http://ulrpdb.sharif.ir/event/29

۱۲-  جلسه دوازدهم کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار شد.

لینک اسناد:         http://ulrpdb.sharif.ir/event/30

۱۳-     جلسه سیزدهم کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه (کمیته کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۵ برگزار شد.

لینک اسناد:            http://ulrpdb.sharif.ir/event/31

 

 

 

کمیته راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه(فاز مطالعات)

 

v      جلسه پنجم کمیته راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه (فاز مطالعات) در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۲ برگزار شد.

             لینک اسناد این جلسه:   http://ulrpdb.sharif.ir/event/32

v     جلسه ششم کمیته راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه (فاز مطالعات) در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۲ برگزار شد.

            لینک اسناد این جلسه:  http://ulrpdb.sharif.ir/event/33 

v     جلسه هفتم کمیته راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه (فاز مطالعات) در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۲ برگزار شد.

             لینک اسناد این جلسه:     http://ulrpdb.sharif.ir/event/34

v     جلسه هشتم کمیته راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه (فاز مطالعات) در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۲ برگزار شد.

             لینک اسناد این جلسه:     http://ulrpdb.sharif.ir/event/35

v     جلسه نهم کمیته راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه (فاز مطالعات) در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ برگزار شد.

           لینک اسناد این جلسه:     http://ulrpdb.sharif.ir/event/36  

v     جلسه دهم کمیته راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه (فاز مطالعات) در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ برگزار شد.

           لینک اسناد این جلسه:    http://ulrpdb.sharif.ir/event/37

v     جلسه یازدهم کمیته راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه (فاز مطالعات) در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ برگزار شد. 

           لینک اسناد این جلسه:    http://ulrpdb.sharif.ir/event/38

v     جلسه دوازدهم کمیته راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه (فاز مطالعات) در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ برگزار شد.

           لینک اسناد این جلسه:    http://ulrpdb.sharif.ir/event/39