اطلاعات و نمودار های دریاچه ارومیه

تراز روزانه دریاچه ارومیه

 

سطح تراز روزانه آب دریاچه ارومیه در تاریخ 25 دی ماه 1396 معادل 1270.30 است که این مقدار نسبت به سال گذشته 26 سانتیمتر کاهش داشته است.

تغییرات تراز سطح آب دریاچه ارومیه در  چند سال گذشته نیز در شکل زیر نشان داده شده است.

پیوستاندازه
وضعیت دریاچه2.63 MB
تراز671.05 KB

تراز سطح دریاچه

مقایسه بارش سالیانه حوضه دریاچه ارومیه

 
 
 
 
 
 
 
 

 طبق آمار منتشر شده توسط مرکز ملی خشکسالی و  مدیریت بحران، بارش باران در سال آبی گذشته (96-1395) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان نسبت به مدت مشابه بلند مدت به ترتیب کاهشی برابر با 23.7-، 19.9- و 15- درصد داشته است.

 

*******************************************************************************************************************

 

پهنه‌بندی خشکسالی هواشناسی در سطح کشور بر اساس شاخص دهک‌ها در دوره یک ساله تا پایان مهرماه 1396