اطلاعات و نمودار های دریاچه ارومیه

تراز روزانه دریاچه ارومیه

فایل های ضمیمه: 
پیوستاندازه
تراز۸۵.۱۴ KB
وضعیت دریاچه۲.۸۴ MB
Body: 

 

سطح تراز روزانه آب دریاچه ارومیه در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ معادل ۱۲۷۰.۷۷ است که این مقدار نسبت به سال گذشته ۲۲ سانتیمتر کاهش داشته است.

تغییرات تراز سطح آب دریاچه ارومیه در  چند سال گذشته نیز در شکل زیر نشان داده شده است.

تراز سطح دریاچه

مقایسه بارش سالیانه حوضه دریاچه ارومیه

Body: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طبق آمار منتشر شده توسط مرکز ملی خشکسالی و  مدیریت بحران، بارش باران در سال آبی گذشته (۹۶-۱۳۹۵) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان نسبت به مدت مشابه بلند مدت به ترتیب کاهشی برابر با ۲۳.۷-، ۱۹.۹- و ۱۵- درصد داشته است.

 

*******************************************************************************************************************

 

پهنه‌بندی خشکسالی هواشناسی در سطح کشور بر اساس شاخص دهک‌ها در دوره یک ساله تا پایان مهرماه ۱۳۹۶