تدوین و پیاده سازی برنامه جامع آموزش، اطلاع رسانی، آگاه سازی و جلب مشارکت عمومی و جوامع محلی در راستای تبیین پیامدهای وضعیت موجود و اهمیت احیای دریاچه ارومیه

5%
 تدوین و پیاده سازی برنامه جامع آموزش، اطلاع رسانی، آگاه سازی و جلب مشارکت عمومی و جوامع محلی در راستای تبیین پیامدهای وضعیت موجود و اهمیت احیای دریاچه ارومیه

با توجه به اينكه بر اساس آخرين روش هاي روشهاي علمي، موفقت ترين برنامه ريزي ها جهت مديريت محيط زيست، رويكرد زيست بومي مي باشد و كه شالوده آن مبتني بر تمركز زدائي و مشاركت كليه ذينفعان خصوصاً جوامع محلي در تدوين و اجراي برنامه هاي مرتبط در كنار رعايت ظرفيت تحمل محيط تنظيم گرديده است و اغلب مشكلات تالاب ها ناشي از بخشي نگري و عدم آگاهي هاي عمومي در مورد ارزشها و كاركردها و ميزان آسيب پذيري آنها و تبعات آتي مربوطه مي باشد، لذا بر اساس دستورالعمل كنوانسيون رامسر تهيه و اجراي برنامه «ارتباطات، آموزش، مشاركت و آگاهي رساني» (سيپا) در حفاظت و استفاده خردمندانه از درياچه اروميه در سطح حوضه آبريز در دستور كار سازمان حفاظت محيط زيست و ستاد احياء درياچه اروميه قرار گرفته است كه در آن شناسايي و تحليل گروه هاي ذينفع و نقش آفرينان كليدي حوضه آبريز، توجيه نمايندگان گروه هاي ذينفع كليدي نسبت به بخش ارتباطات برنامه «سيپا»ي كنوانسيون رامسر در حفاظت و استفاده خردمندانه از درياچه طي كارگاه (هاي) استاني، بررسي مشاركتي وضع موجود در بخش ارتباطات برنامه «سپا» از طريق تعيين چالش ها، نيازسنجي و شناسايي ابزارهاي ارتباطي، تعيين استراتژي، نقشه راه و برنامه اقدام در سه مقطع كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت براي بخش ارتباطات برنامه سپا و تدوين مشاركتي بخش ارتباطات برنامه «سپا» در سطح حوضه آبريز درياچه اروميه با تكيه بر ملزومات استاني و منطقه اي صورت خواهد گرفت و در كنار آن بسته هاي فرهنگي و آگاهي رساني از قبيل تهيه اطللس تالاب ها و بروشورهاي آموزشي و تهيه فيلمهاي آموزشي نيز تهيه خواهد شد.

 

عنوان مصوبه تدوین و پیاده سازی برنامه جامع آموزش، اطلاع رسانی، آگاه سازی و جلب مشارکت عمومی و جوامع محلی در راستای تبیین وضعیت موجود و اهمیت احیای دریاچه ارومیه
عنوان پروژه  تدوین برنامه جامع CEPA
عنوان طرح  حفاظت و احیای تالاب های در معرض خطر کشور
دستگاه مسئول اجراء

سازمان حفاظت محیط زیست ایران

حجم پروژه 

ندارد

میزان پیشرفت پروژه نصب به اهداف سال 1393 5 درصد 
اعتبار هزینه شده 65 میلیون تومان