تهيه كاداستر اراضي حوضه آبريز درياچه اروميه

70%
تهيه كاداستر اراضي حوضه آبريز درياچه اروميه

نقشه های کاداستر به عنوان نقشه های پایه برای هرگونه اقدامات مرتبط با اصلاح الگوی کشت، مدیریت تقاضا و توزیع آب، طراحی و اجرای شبکه ها و سایر اقدامات مرتبط با بهینه سازی و سامندهی منابع آب و خاک لازم و ضروری می باشند. در نتیجه، علاوه بر تهیه بانک اطلاعاتی مرتبط، منابع آب و الگوی کشت جهت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه شناسایی می شود. این پروژه، شامل فتوگرامتری تصاویر هوایی، پیمایش زمینی و تهیه اطلاعات توصیفی، نقشه برداری زمینی در اراضی باغی کوهپایه ای، استقرار ایستگاههای مرجع GNSS و در نهایت تهیه نقشه های کاداستر است.

 

عنوان مصوبه  تهیه کاداستر اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
عنوان پروژه  تفسیر نقشه و عملیات زمینی کاداستر اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
عنوان طرح  ندارد
دستگاه مسئول اجراء

جهاد کشاورزی

حجم پروژه 

108 هزار هکتار آذربایجان غربی+ 230 هزار هکتار آذربایجان شرقی+ ؟ کردستان 

میزان پیشرفت پروژه نصب به اهداف سال 1393  حدود 70 درصد
اعتبار هزینه شده 4 میلیارد + 3 میلیارد و 400 میلیون تومان