عکسبرداری هوایی رقومی اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه وایجاد و راهبری پایگاه اطلاعات مکانی

62%
عکسبرداری هوایی رقومی اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه وایجاد و راهبری پایگاه اطلاعات مکانی

نقشه های کاداستر به عنوان نقشه های پایه برای هرگونه اقدامات مرتبط با اصلاح الگوی کشت، مدیریت تقاضا و توزیع آب، طراحی و اجرای شبکه ها و سایر اقدامات مرتبط با بهینه سازی و سامندهی منابع آب و خاک لازم و ضروری می باشند. در نتیجه، علاوه بر تهیه بانک اطلاعاتی مرتبط، منابع آب و الگوی کشت جهت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه شناسایی می شود.

عنوان مصوبه  تهیه کاداستر اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
عنوان پروژه  عکسبرداری هوایی رقومی اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه و ایجاد و راهبری پایگاه اطلاعاتی مکانی
عنوان طرح  ندارد
دستگاه مسئول اجراء

جهاد کشاورزی

حجم پروژه 

4 میلیون هکتار

میزان پیشرفت پروژه نصب به اهداف سال 1393   62 درصد 
اعتبار هزینه شده 7میلیارد و 300 میلیون تومیان