پایش پروژه ها

آبیاری تحت فشار قطره‌ای- ارومیه
درصد پیشرفت کار:
39%
کردستان
پروژه های اجرائی
مطالعه و اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار قطره‌ای
درصد پیشرفت کار:
9%
آذربایجان شرقی
 مطالعه و اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار قطره‌ای
درصد پیشرفت کار:
9%
آذربایجان غربی
پروژه های اجرائی
ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر اروميه
درصد پیشرفت کار:
80%
آذربایجان غربی
پروژه های اجرائی
 سامانه فاضلاب شاهين دژ
درصد پیشرفت کار:
85%
آذربایجان غربی
پروژه های اجرائی
اجرای عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب
درصد پیشرفت کار:
50%
آذربایجان غربی
پروژه های اجرائی
طرح انتقال آب رودخانه‌ها به پیکره آبی دریاچه
درصد پیشرفت کار:
40%
آذربایجان شرقی
پروژه های اجرائی
حفاری مقطع اصلی مسیر لایروبی و بازگشائی باراندوز چای
درصد پیشرفت کار:
50%
آذربایجان غربی
پروژه های اجرائی
لایروبی زهکش طبیعی مصب زرینه‌رود به سیمینه‌رود
درصد پیشرفت کار:
100%
آذربایجان غربی
پروژه های اجرائی
اصلاح سرریز سیفون کانال MC به رودخانه سیمینه رود
درصد پیشرفت کار:
0%
آذربایجان غربی
پروژه های اجرائی

صفحه‌ها