پایش پروژه ها

اصلاح بند انحرافي نوروزلو
درصد پیشرفت کار:
20%
آذربایجان غربی
پروژه های اجرائی
اصلاح دريچه‌هاي خروجي سد بوكان (مرمت و بازسازي سدهاي استان آذربایجان غربی)
درصد پیشرفت کار:
29%
آذربایجان غربی
پروژه های اجرائی
درصد پیشرفت کار:
80%
آذربایجان غربی
پروژه های اجرائی
درصد پیشرفت کار:
75%
آذربایجان شرقی
پروژه های اجرائی
درصد پیشرفت کار:
0%
کردستان
پروژه های اجرائی
درصد پیشرفت کار:
10%
آذربایجان شرقی
پروژه های اجرائی
درصد پیشرفت کار:
0%
آذربایجان غربی
پروژه های اجرائی

صفحه‌ها