تا سال 2050 حدود 22 درصد از آب های زیرزمینی جهان را ما مصرف خواهیم کرد

مدیر دفتر تلفیق و برنامه ربزی ستاد احیای دریاچه ارومیه:

تا سال 2050 حدود 22 درصد از آب های زیرزمینی جهان را ما مصرف خواهیم کرد